Všeobecne

  • Príprava nevyhnutného vzdelávacieho kurzu zameraného na starostlivosť o osoby s autizmom podľa medzinárodných štandardov ako cezhraničný pilotný projekt pre odborníkov vo Viedni / Bratislave / Trnave
  • Vyrovnanie stavu poznatkov v Bratislave prostredníctvom prenosu know-how z Viedne do Bratislavy, prehĺbenie odborných poznatkov z oblasti autizmu v oboch krajinách
  • Sprievodné medzinárodné grémiá odborníkov
  • Vybudovanie infraštruktúry v Bratislave za účelom spoločného užívania vo vzdelávacej/projektovej fáze

Pracovné balíky

Pracovný balík 1: Informovanosť a publicita

Opis činností: Vyhotovenie loga, foldra, webovej stránky k projektu, mediálnej správy, prezentovanie vzdelávania v relevantných odborných kruhoch, prezentácie projektu, záverečné podujatie s prezentáciou výsledkov projektu

Obdobie: 01.07.2012 – 31.12.2014

 

Pracovný balík 2: Fáza plánovania vzdelávacieho kurzu ABA

Obdobie: 01.07.2012 – 30.06.2013

 

Pracovný balík 3: Realizácia vzdelávacieho kurzu ABA

Opis činností: Realizácia 1 ½ ročného vzdelávacieho kurzu ABA ako cezhraničný pilotný projekt vo Viedni a v Bratislave; vzdelávanie účastníkov vo vedecky podloženej terapii („Applied Behavior Analysis/ ABA“) formou teoretických seminárov, hospitácií v existujúcich zariadeniach pôsobiacich v oblasti autizmu v zahraničí, formou supervízie okamžité uvedenie osvojených metód do praxe v rámci starostlivosti o deti s autizmom a ich rodiny, skúška a certifikát o absolvovaní kurzu. Priebežná odborne/obsahová úprava.

Obdobie: 01.04.2013 – 31.12.2014

 

Pracovný balík 4: PRENOS INFORMÁCIÍ

Opis činností: 5 workshopov v Bratislave zameraných na získanie základných poznatkov o: poruchách autistického spektra (úvod&diagnostika), Aspergerovom syndróme, základoch nemedikamentóznej a psychoterapeutickej starostlivosti, metóde TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), prenos poznatkov o etablovaných modeloch starostlivosti vo Viedni (modely integrácie a asistencie, právne základy)
Lektori: Odborníci z Rakúska, Slovenska a Nemecka

Obdobie: 22.02.2013 – 31.12.2013

 

Pracovný balík 5: GRÉMIUM ODBORNÍKOV

Opis činností: Sprievodné, cezhraničné stretnutia odborníkov so strategickými partnermi z Rakúska a Slovenska

Obdobie: 01.07.2012 – 31.12.2014

 

Pracovný balík 6: BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY V BRATISLAVE

Opis činností:

  • Sanácia priestorov v Autistickom centre Andreas v Bratislave pre potreby školení
  • Nákup literatúry, testov, hardvéru/softvéru pre počítače

Obdobie: 01.07.2012 – 31.12.2014

 

Pracovný balík 7: PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Opis činností: Pracovné skupiny vzhľadom na pracovné balíky 1-6. Intervízne stretnutia partnerov projektu za účelom sledovania projektu, priebežného hodnotenia a koordinácie prípravy správ.

Obdobie: 01.07.2012 – 31.12.2014

Udržateľnosť

Našou snahou je pokračovanie vzdelávacieho programu o starostlivosti o osoby s autizmom formou spolupráce so strategickými partnermi (zdravotné poisťovne, štát, mesto).

Prostredníctvom intenzívneho vzdelávacieho kurzu ABA je možné v zmysle pyramídového princípu v priestore Viedne, ako aj v priestore Bratislavy/Trnavy vytvoriť udržateľné štruktúry. Absolvovaním kurzu si účastníci najprv osvoja metódy terapie a jej uplatnenia v štátnych a špecializovaných zariadeniach, pričom následne môžu zaškoliť ďalších odborníkov.

Okrem toho slúžia modely starostlivosti vo Viedni ako vzor pre zlepšenie chýbajúcej starostlivosti na slovenskej strane.