VEDÚCI PARTNER:

Združenie Österreichische Autistenhilfe, Viedeň

Združenie Österreichische Autistenhilfe (ÖAH) ako spolkové koordinačné stredisko slúži ako diagnostické a terapeutické centrum, ako aj poskytovateľ rodinného poradenstva. ÖAH ponúka poradenstvo, asistenciu a podporu pre osoby so závažnými vývinovými poruchami.
Presadzuje integráciu a organizuje starostlivosť formou asistencie v materskej škole, škole, v rámci voľného času a v práci. Ponúka klinicko-psychologickú diagnostiku a starostlivosť, psychoterapiu, terapiu zameranú na vývin reči, včasnú starostlivosť podľa metódy TEACCH, sociálne skupiny a augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu.

www.autistenhilfe.at

PARTNER PROJEKTU:

Autistické centrum Andreas, Bratislava

Autistické centrum Andreas bolo založené v roku 2001 ako nezisková organizácia, cieľom ktorej je zlepšiť kvalitu života a stav vzdelania osôb s autizmom a ich rodín. Podnetom bol akútny nedostatok alternatív k existujúcim formám starostlivosti o osoby s poruchami autistického spektra na Slovensku. Centrum Andreas ako prvé zariadenie svojho druhu ponúka rodinám a inštitúciám nasledovné služby:

  • diagnostiku
  • včasnú starostlivosť formou individuálnej terapie dieťaťa
  • voľnočasové aktivity
  • sociálne, špeciálno-pedagogické, psychologické a lekárske poradenstvo
  • sprievodné rodičovské skupiny
  • vzdelávanie odborníkov a
  • predškolskú výchovu

http://www.andreas.sk