Poruchy autistického spektra

Čo sú poruchy autistického spektra?

 

Poruchy autistického spektra sa v posledných rokoch diagnostikujú v zvýšenom počte. Nemocnice a ambulancie často nezvládajú masívny nárast požiadaviek na diagnostiku a starostlivosť z dôvodu podozrenia na autizmus. Novšie výskumy naznačujú prevalenciu porúch autistického spektra cca. 1% (pozri Lord & Bishop, 2010; Fombonne, 2003). Za enormným nárastom prevalencie v posledných rokoch treba vidieť predovšetkým zvyšujúce sa povedomie o autizme a lepšie diagnostické možnosti, resp. rozšírenie diagnostických kritérií. Štúdie hovoria o nadmernom zastúpení mužského pohlavia, čiastočne kognitívnych poruchách (predovšetkým u detí s detským autizmom), ako aj zvýšenom riziku výskytu epilepsie a iných ochorení. Medzi poruchy autistického spektra patria detský autizmus, Aspergerov syndróm a bližšie nešpecifikované pervazívne vývinové poruchy, resp. atypický autizmus.

 

Spoločné prejavy sú:

 

(1) kvalitatívne narušenie sociálnej interakcie,
(2) narušenie verbálnej a neverbálnej komunikácie,
(3) prítomnosť obmedzených, repetitívnych, resp. stereotypných činností a záujmov, rituálov a rutín.
(pozri MKCH-10, Dilling et al., 2011).

 

Pri príčinách sa vychádza z multigeneticky podmieneného včasného poškodenia mozgu s neurofyziologickými korelátmi, hoci presná etiológia ešte nie je jasná a naďalej zostáva predmetom skúmania. Predpoklady z minulosti o tom, že príčinou autizmu bolo správanie matky k dieťaťu, sú v súčasnosti prekonané, ale žiaľ desaťročia viedli k obviňovaniu rodičov, predovšetkým matiek. Úroveň verbálnych a intelektuálnych schopností, výskyt rôznych podtypov sociálnej interakcie a dodatočné alebo sekundárne poruchy majú významný vplyv na celkový obraz a nezriedka prispievajú k tomu, že niektoré deti sa diagnostikujú neskoro.

 

Literatúra:

 

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (2011). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern: Huber Verlag

 

Fombonne, E. (2003). The prevalence of autism. Journal of the American Medical Association, 289, 87-89.

 

Lord, C. & Bishop, S.L. (2010). Autism Spectrum Disorders: Diagnosis, Prevalence, and Services for Children and Families. Social Policy Report, 24, 2.