Obsah

WORKSHOP 1

Názov: Autistické spektrum – história, aktuálna situácia a psychologická diagnostika

Prednášajúce:
Mag. Roxane Sousek, Mgr. Jana Čajágiová
PhDr. Jiřina Kántorová


Napriek tomu, že poruchy autistického spektra (ďalej PAS) sa stali „módnou diagnózou", máme na Slovensku aj v Rakúsku ešte stále nepostačujúce odborné znalosti, čo sa týka klinického obrazu ľudí s PAS, (neuro-) psychologického a biologického pozadia, ako aj špecifickej diagnostiky.

Workshop bude zameraný na stručný prehľad historického vývoja a súčasnej situácie starostlivosti a diagnostiky ľudí s autizmom na Slovensku a v Rakúsku, a poskytne celostný obraz symptomatiky, diferenciálnej diagnostiky, príčin a psychologických teórií vzniku autizmu, ako aj prognózy. Druhá časť workshopu bude obsahovať na prax orientovanú diagnostiku PAS. Účastníci sa oboznámia so štandardnými diagnostickými nástrojmi, predovšetkým so skríningovými nástrojmi ADI-R a ADOS.

In diesem aus EU-Fördermitteln (Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei - Österreich 2007-2013) finanzierten Workshop soll neben einem kurzen Abriss der geschichtlichen Entwicklung und aktuellen Situation autistischer Menschen in der Slowakei und Österreich ein möglichst ganzheitliches Bild der Symptomatik, Differentialdiagnose, der Ursachen, psychologischen Theorien und der Prognose beleuchtet werden. Im zweiten Teil wird der Fokus auf praxisorientierter Diagnostik des Spektrums liegen. Die Teilnehmer sollen einen Einblick in die gängigen Diagnoseinstrumente, insbesondere Screeningverfahren, ADI-R und ADOS sowie Entwicklungsverfahren bekommen. Methodisch werden Vortrag, Kleingruppenarbeit und Videodemonstrationen eingesetzt.

WORKSHOP 2

Názov: Aspergerov syndróm: Fakty, diagnostika a poradenstvo

Prednášajúca:
Dr. Kathrin Hippler

Workshop je určený ľuďom, ktorí pracujú s deťmi a mládežou a dospelými s Aspergerovým syndrómom alebo vysokofunkčným autizmom. Popri informáciách prehlbujúcich poznatky o diagnóze a osobitostiach učenia a vnímania detí s Aspergerovým syndrómom s uvedením vzorových príkladov sa odprezentujú špecifické diagnostické metódy, ako aj stratégie starostlivosti o deti a mládež s Aspergerovým syndrómom. Pozornosť sa bude venovať predovšetkým každodennej starostlivosti v domácom a školskom prostredí, možnosti podpory sociálnych zručností (napr. Social Stories®), poradenstvu rodičom, ako aj zvládaniu záťažových situácií.

WORKSHOP 3

Názov: Autizmus z medicínsko-psychiatrického a psychoterapeutického hľadiska

Prednášajúca:
Dr. med. Eftichia Duketis

Autizmus ako pervazívna vývinová porucha vyžaduje oproti väčšine detských psychiatrických porúch ešte hlbší interdisciplinárny prístup ako v diagnostike, tak aj v terapii. Na  diagnostic-kom procese, a tiež na intervencii poruchy sa podieľajú popri psychiatroch pre detský a  ado-lescentný vek predovšetkým neuropediatri, liečební pedagógovia, ako aj odborní terapeuti (ergofyzioterapeuti – pracovní terapeuti, ako aj logopédi).

Dvojdňový workshop má ponúknuť náčrt intervencie a terapie autistickej poruchy z pohľadu psychológa pre deti a mladistvých, medzi iným na praktických príkladoch práce na oddelení psychiatrie pre deti a mladistvých na Univerzitnej klinike vo Frankfurte.

Ako sprístupnenie možnosti plánovania terapie bude v prvej časti podaný prehľad o aktuálnych vedeckých poznatkoch o príčinách autistických porúch, resp. o skúmaných rizikových faktoroch. Okrem toho bude poukázané na koncepty (relevantné medicínsko-psychiatricky) komorbidít a bude sa diskutovať o prácach k dlhodobému priebehu a prognostickým faktorom. V druhej časti bude podaný prehľad o: (1) význame medicínsko-psychiatrických výskumov v diagnostickej fáze, (2) psychofarmakologickej možnosti liečby a jej vedeckých dôkazoch, a tiež o (3) evalvovaných psychoterapeutických procesoch. Prípadové štúdie majú objasniť význam a výzvy intervencie a terapie pri autizme. Pre vytvorenie celkového obrazu budú predstavené praktické prístupy, ako aj organizačné štruktúry lekárskych konzultácií pri autizme Autistického terapeutického centra psychiatrie pre deti a mladistvých vo Frankfurte [Autismustherapiezentrum der Kinder- und Jugendpsychiatrie Frankfurt].

WORKSHOP 4

Názov: Prístup TEACCH

- vývinová diagnostika (PEP-R/PEP3)
- praktická časť metódy TEACCH


Prednášajúca:
Mag. Patricia Weibold


Obsahom dvojdňového seminára bude vývinová diagnostika, resp. využitie špeciálnych postupov (Psychoedukačný profil PEP-R/PEP-III), ktoré boli vyvinuté v rámci programu TEACCH, ako aj praktická časť zameraná na metódu TEACCH.
V rámci pedagogickej podpory a rozvoja podľa metódy TEACCH sa využívajú rôzne postupy vývinovej diagnostiky. Pomocou postupu PEP-R/PEP-III (vývinová škála a škála správania u detí) sa zaznamenajú aktuálne silné a slabé stránky dieťaťa, ktoré tvoria základ pre ďalšie plánovanie individuálneho rozvoja. Účastníci budú mať možnosť sa v rámci seminára oboznámiť s psychoedukačným profilom PEP-R, so zadaniami úloh a s testami (okrem iného aj prostredníctvom video ukážok). Následne sa poukáže na rozdiely oproti postupu PEP-lll a tieto rozdiely sa prediskutujú.
Na druhý deň sa zameriame na praktickú časť metódy TEACCH a budeme sa zaoberať predovšetkým každodennými praktickými pomôckami. Účastníkom priblížime rôzne obsahy na základe konkrétnych podporných materiálov, fotiek a video ukážok.

WORKSHOP 5

Názov: Systém mentorov a mentoriek pre žiakov s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni

Prednášajúce:
Dipl.-Päd. Sabrina Haider
Dipl.-Päd. Mag.a Andrea Lanner


Pri každodennej pedagogickej práci so žiakmi s poruchou autistického spektra vznikajú stále nové výzvy pre pedagógov, rodičov či zákonných zástupcov detí. Špeciálna príprava a senzibilizácia všetkých zúčastnených, vytvorenie adekvátnych rámcových podmienok, pripustenie nezvyčajných uhlov pohľadu, ako aj vedomosti o nových metodicko-didaktických možnostiach konania predstavujú dôležitý základ pre vedenie a podporu vývinových procesov.

Viedenský integrujúci školský systém umožňuje prostredníctvom systému mentorov a mentoriek špeciálne sprevádzanie detí a mladistvých s PAS, ako aj ich pedagógov. Počas úvodnej prednášky bude predstavený vznik a vývoj projektu. Vysvetlí sa organizácia a popíšu oblasti úloh mentorov a mentoriek, ktoré sa názorne vysvetlia pomocou vzorového príkladu z praxe. Popísané budú taktiež všeobecné pedagogické postupy riešení, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný proces integrácie a participácie.

V druhej časti umožnia referentky nahliadnuť do svojej pedagogickej práce. Počas workshopu „Best-Practice“ ukážu s pomocou materiálov odskúšaných v praxi formy a možnosti vizuálneho štruktúrovania a s pomocou fotografií a filmov predstavia ich praktické nasadenie a využívanie. Dodatočne sa vysvetlí oblasť komunikácie pre adekvátnu podporu žiakov a žiačok s PAS.

Na záver bude umožnená diskusia na zodpovedanie otázok.