Program cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO │ 2007 – 2013

ACE – medzinárodný projekt EÚ na zlepšenie štruktúry starostlivosti o osoby s poruchami autistického spektra (PSS)


Východisková situácia/Starostlivosť

Iba v regióne Viedne, Bratislavy/Trnavy žije okolo 28.000 osôb s autizmom. Autizmus je celoživotné vývinové postihnutie, ktoré výrazne postihuje sociálne a komunikačné zručnosti, ako aj zručnosti potrebné pre každodenný život. Záťaž na samotné osoby s autizmom a ich rodičov je enormná. Deti, ktorým je poskytovaná neadekvátna alebo oneskorená starostlivosť, potrebujú často celoživotnú opateru. Konkrétne to pre mnohé rodiny znamená enormné finančné zaťaženie, resp. pre zdravotnícke zariadenia často celoživotnú, finančne náročnú starostlivosť. Napriek skutočnosti, že Viedeň a Bratislava sú centrami výskumu, v oboch mestách možno konštatovať výrazné medzery. Vo Viedni majú síce väčšie skúsenosti v oblasti diagnostiky a integrácie, avšak nemajú žiadnu vedecky podloženú terapiu, ktorá by zodpovedala medzinárodným štandardom. V Bratislave sú obrovské medzery vo všetkých oblastiach. Spoločným cieľom je zvýšenie štandardu starostlivosti v oboch mestách na medzinárodnú úroveň prostredníctvom transféru know-how z Viedne do Bratislavy a budovania akreditovaného vzdelávania terapeutov so zameraním na autizmus podľa metód "State of the Art", ako je to etablované v mnohých susedných krajinách EÚ.